ISTWA LEGLIZ LA

 ABOUT THE CHURCH

Byenvini sou sitwèb Ministè Wòch Kwen an. Nou deja swete ke vizit ou a pral pou ou ak pou nou yon eksperyans ekstraòdinè. Ministè Wòch Kwen gen yon istwa ki gen sous ak rasin ki gen rapò ak gwo komisyon Kris la te bay epi ki te rapòte nan liv Matye 28: 19-20 ak Travay Apot yo 1: 8.

Vrèmanvre, Ministè Wòch Kwen an se repons pou apèl Senyè a chak kretyen ta dwe reponn. Pandan ke lòt òganis ak moun te reponn e yo kontinye obeyi lòd fòmèl la, Seyè Jezi a te revelem pèsonèlman e li te kominikem direktiv pèsonèl li yo, konsidere pi gwo dezi nou se travay avè l’ ak enba otorite Lespri Sen an pou ekstansyon Wayòm li a (Lik). 4:18-19). Li te ban m yon vizyon sou ministè sa a nan yon sèvis adorasyon ki te dimanch 13 fevriye 2000 nan Connecticut. Vizyon sa a te tèlman reyèl sou detay yo ke nou pa gen okenn moman nou te ezite pran aksyon. Lafwa nou nan pwomès Bondye yo, depi jou sa a se mwayen pou plizyè faz oswa eleman nan Depatman an te parèt tankou:
Etablisman an nan yon rezo nan ministe Wòch Kwen (Entènasyonal) Lendi jiska Samdi 4:45 am.
Aplikasyon kat (4) legliz, youn nan kominote Palm Beach, Florid; Ayiti : Vil Okay, Chapantye ; Chantal, Michel ak Sen Lwi Di Sid, Lahat.
Misyonè yo ak vwayaj imanitè nan Sid Ayiti pandan yap ofri swen medikal gratis pou piblik la.
Etablisman yon estasyon radyo evanjelik (RPA) Radio Wòch Kwen nan Sid Ayiti fason pou gaye pawòl Granmèt la nan tout kwen nan zòn nan.

Youn nan leson nou te aprann sou rout la se mete konfyans nou nèt nan Bondye (Sòm 37: 5), se raple pwomès Seyè a toujou avèk nou se yon reyalite (Mt 28: 20).

Istwa tout you gwoup moun ki anbrase l, sipòte e patisipe nan tout aktivite Ministè Wòch Kwen an. Nan fason Bondye metę nou, fanmi nou, zanmi ak manm fanmi Kris la, ki nan yon fason oswa yon lòt, dirèkteman oswa endirèkteman, volontèman kontribye nan realizasyon vizyon ca. Lame volontè sa a rete motive ak mobilize pou non sèlman kenbe teritwa yo akeri yo, men pou pwolonje limit yo otan Senyè a pèmèt.

Welcome to the Cornerstone Ministry website. We want your visit to be an extraordinary experience for you and for us. The Cornerstone Ministry has a history whose source and origin are closely tied to the Great Commission given by Christ and recorded in the books of Matthew 28:19-20 and Acts of the Apostles 1:8. The ministry of the Cornerstone is the response to the call from the Lord to which every Christian must respond. While other agencies and people responded and continued to obey the formal command, the Lord Jesus revealed to me personally and communicated his personal guidelines, considering our strong desire to work with him and under the authority of the Holy Spirit. The extension of His Kingdom (Luke 4:18-19). He gave me a vision of this ministry during a worship service on Sunday, February 13, 2000 in Connecticut. This vision was so real in detail that at no time did we hesitate to take action. Our faith in the promises of God since that day is the means by which several phases or components of the department have emerged as: The establishment of a network of Cornerstone Evangelical (International) from Monday to Saturday at 4:45 am. The establishment of four churches, one in the community of Palm Beach, Florida; Haiti: The city of Les Cayes, Charpentier; Chantal, Michel and Saint-Louis South, Lahatte. Missionary and humanitarian trips to the south of Haiti during which medical care is offered free of charge to the public. The foundations of a primary school are underway for the poor. The establishment of an evangelical radio station (RPA) Radio Cornerstone in the South of Haiti to spread the word of the Lord in all nooks and crannies of the region. One of the lessons we have learned throughout is that the cross is to place our full trust in God (Ps 37:5), it is to remember that the promise that the Lord is always with us is a reality (Mt 28:20). The story of this ministry is also that of a whole group of people who embrace, support and participate in all or part of the activities of the cornerstone ministry. God has placed in our path members of our family, relatives, friends and members of the family of Christ, who in one way or another, directly or indirectly, contribute voluntarily to the realization of this vision. This army of volunteers remains motivated and mobilized in order not only to maintain the territories acquired, but to extend their limits as much as the Lord allows. The doors of the Cornerstone Ministry are wide open to welcome you and give you the opportunity to invest yourself in the Kingdom of God (Mt 6, 19-21). So all in all, keep writing the story of the cornerstone ministry down to Jesus our King and Savior–obey his call.

EGLISE PIERRE ANGULAIRE RADIO

Nou invitew chak maten poun reyini ansanm nan priye sou rezo evanjelik  Pierre Angulaire.Soti lendi rive samdi 4:45am. Tanpri peze bouton ki make *REZO/RPA Radio* enlè sou dwat ou. 

We invite you to join our Pierre Angulaire Prayer Network every Monday to Saturday mornings at 4:45 a.m. Just click the *REZO/RPA Radio* button at the top right of any page on this website.

DONATIONS

Nou apresye soutyenw ak kontribisyonw pou ministe PA, Radyo PA, Rezo evangelik PA, lèv misyonè e ed himanite. Pou voye kichoy li trè fasil nap mandew pou swiv enstriksyon yo ou byen rele nan 561-889-5336. 

Bondye beni nou.

We would greatly appreciate any support and contributions. To send a donation please click on the button below or call us at 561-889-5336. 

God Bless You.

SÈVIS NOU YO

 OUR SERVICES

DIMANCH

Lekòl du dimanch 8:15 a.m.
Sèvis adorasyon 9:00 a.m.

SUNDAY

Sunday School 8:15 a.m.
Worship Service 9:00 a.m.

LENDI

Sèvis lapriyè (Travayè) 7:30pm

MONDAY

Prayer Service 7:30 p.m.

MADI

EtIde biblik 7:30 p.m.

TUESDAY

Bible Study 7:30 p.m.

MÈKREDI

Jen lapriyè 9:00 a.m.

WEDNESDAY

Fasting and prayer 9:00 a.m.

VENDREDI

Service de prière 8:00 p.m.

FRIDAY

Prayer service 8:00 p.m.

Information:

Sr. Suze Augustin

Pasteur Jocelyn Augustin

6246 S Congress Ave, Suite H4, Lantana, FL 33462
  • +1 (561) 889 - 5336
  • +1 (561) 767 - 0765
  • info@pierreangulaire.org

pawòl sajès

WORDS OF WISDOM

JOSHUA 1:8

Se pou pawol ki nan liv lalwa a toujou nan bouch ou. Se pou w’apkalkile yo nan tet ou lajounen kou lannwit, pou ou ka viv dapre sa ki ekri nan liv la. Se konsa w’a  mennen bak ou byen. Tout zafe ou va mache byenKeep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.

2 TIMOTHY 3:16

Tou sa ki ekri nan Liv la, se nan Lespri Bondye a yo soti. Yap sevi pou montre moun verite a, pou konbat moun ki nan lere, pou korije moun k’ap fe fot, pou moutre yo ki jan pou yo viv byen devan Bondye.All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction in righteousness

JOHN 13:34/35

Men, m’ap ban nou you komandman nouvo: Se pou nou yonn renmen lot. Wi, se pou nou yonn renmen lot menm jan mwen renmen nou an.

Si nou yonn renmen lot, le sa a tout moun va konnen se disip mwen nou ye.I give you a new commandment , that you love one another ; as I have loved you , you also should love one another you.

By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.”