ABOUT THE CHURCH / ISTWA LEGLIZ LA

 

  •  

     

EGLISE PIERRE ANGULAIRE RADIO

We invite you to join our plug in Prayer Network every Monday to Saturday mornings at 4:45 a.m. Just click the play button at the very top of any page on this website.

Nou invitew chak maten poun reyini ansanm nan priye sou rezo evanjelik PA soti lendi rive samdi 4e 45am                                                

Tanpri peze bouton play nan komansman paj ou ouvri a

 

Donations

We would greatly appreciate any support and contributions. To send a donation please click on the button below.

 

Nou apresye soutyenw ak kontribisyonw pou ministe PA, Radyo PA, Rezo evangelik PA, lev misyone e ed himanite. Pou voye kichoy li tre fasil nap mandew pou swiv enstriksyon yo ou byen rele nan 561-889-5336

 Bondye beni nou               

WORDS OF WISDOM

JOSHUA 1:8

Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.

Se pou pawol ki nan liv lalwa a toujou nan bouch ou. Se pou w’apkalkile yo nan tet ou lajounen kou lannwit, pou ou ka viv dapre sa ki ekri nan liv la. Se konsa w’a  mennen bak ou byen. Tout zafe ou va mache byen

2 TIMOTHY 3:16

All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction in righteousness

Tou sa ki ekri nan Liv la, se nan Lespri Bondye a yo soti. Yap sevi pou montre moun verite a, pou konbat moun ki nan lere, pou korije moun k’ap fe fot, pou moutre yo ki jan pou yo viv byen devan Bondye.

JOHN 13:34/35

I give you a new commandment , that you love one another ; as I have loved you , you also should love one another you.

By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.”

Men, m’ap ban nou you komandman nouvo: Se pou nou yonn renmen lot. Wi, se pou nou yonn renmen lot menm jan mwen renmen nou an.

Si nou yonn renmen lot, le sa a tout moun va konnen se disip mwen nou ye.

90

Evangelism Fellowships

120

Visiting Senior Care Homes

50

Local and International Missions

500

Medical Missions